آموزش پایه متوسط و پایه بلند (درس دوم)

آموزش پایه متوسط(نیم دوبل) و پایه بلند ( دوبل )

علامت پایه متوسط یا نیم دوبل در نقشه‌های قلاب‌بافی به این شکل است:

آموزش پایه متوسط (نیم دوبل) و پایه بلند ( دوبل )

پایه متوسط یا نیم دوبل به معنای پیچیدن یک دور نخ به دور قلاب سپس وارد کردن قلاب به داخل یکی از زنجیره‌های رج قبل، درآوردن نخ و سپس رد کردن نخ از این سه حلقه می‌باشد.

مراحل کار را در تصاویر زیر می‌بینید:

آموزش پایه متوسط (نیم دوبل) و پایه بلند ( دوبل )

آموزش پایه متوسط (نیم دوبل) و پایه بلند ( دوبل )

آموزش پایه متوسط (نیم دوبل) و پایه بلند ( دوبل )

آموزش پایه متوسط (نیم دوبل) و پایه بلند ( دوبل )

نکته: ارتفاع یک پایه نیم دوبل هم اندازه‌ی دو زنجیره است، بنابراین ابتدای هر رج دو زنجیره زده می‌شود تا بافت تمیزتری داشته باشیم.

نمونه کار بافته شده با پایه نیم دوبل:

نکته: ارتفاع یک پایه نیم دوبل هم اندازه‌ی دو زنجیره است، بنابراین ابتدای هر رج دو زنجیره زده می‌شود تا بافت تمیزتری داشته باشیم. نمونه کار بافته شده با پایه نیم دوبل:

فیلم آموزش پایه متوسط (نیم دوبل):

علامت پایه بلند یا دوبل در نقشه‌های قلاب بافی به این شکل است:

پایه بلند یا دوبل به معنای پیچیدن یک دور نخ به دور قلاب سپس وارد کردن قلاب به داخل یکی از زنجیره‌های رج قبل، درآوردن نخ و سپس رد کردن نخ از دو حلقه‌ی ابتدایی، پس از آن رد کردن نخ از دو حلقه‌ی بعدی می‌باشد.

مراحل بافت:

آموزش پایه متوسط و پایه بلند

آموزش پایه متوسط و پایه بلند

آموزش پایه متوسط و پایه بلند

آموزش پایه متوسط و پایه بلند

آموزش پایه متوسط و پایه بلند

در واقع طریقه‌ی بافت پایه بلند شبیه پایه متوسط می‌باشد با این تفاوت که وقتی سه حلقه روی قلاب قرار می‌گیرد بجای رد کردن نخ از هر سه حلقه (پایه نیم دوبل)، دو تا دوتا نخ را از حلقه‌ها رد می‌کنیم، یعنی ابتدا از دوتا حلقه‌ی اول سپس از دوتا حلقه ی دوم.

نکته: ارتفاع یک پایه دوبل هم اندازه‌ی سه زنجیره است، بنابراین ابتدای هر رج سه زنجیره زده می‌شود تا بافت تمیزتری داشته باشیم.

نمونه کار بافته شده با پایه دوبل:

آموزش پایه متوسط (نیم دوبل) و پایه بلند ( دوبل )

تمرین 2:

پاپیون تمرین یک را با پایه دوبل و نیم دوبل تکرار نمایید.

موفق باشید

 

منابع:

کتاب wikihow.com - Crocheting for Dummies