آموزش بافت چند گره‌ی تزئینی در قلاب بافی

آموزش بافت چند گره‌ی تزئینی در قلاب بافی (پیکوت، پفکی و ذرتی) (درس پنجم)

آموزش بافت چند گره‌ی تزئینی در قلاب بافی

بافت پیکوت:

گره هایی تزئینی برای لبه‌ها یا پرکردن یک فضای خالی در بافت. علامت پیکوت در نقشه ها:

علامت پیکوت در نقشه ها

طریقه‌ی بافت پیکوت:

1. سه زنجیره بزنید (این تعداد بسته به نقشه‌ی بافت ممکن است تغییر کند)

2. قلاب خود را در زنجیره‌ی سوم فرو برده نخ را از دو حلقه‌ی روی قلاب رد می‌کنیم همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

طریقه‌ی بافت پیکوت

نتیجه‌ی کار:

طریقه‌ی بافت پیکوت

نمونه بافت پیکوت در لبه و بین کار:

نمونه بافت پیکوت در لبه و بین کار

نمونه بافت پیکوت در لبه و بین کار

بافت گره‌ی پفکی 5 پایه:

به علامت این نوع بافت در نقشه دقت کنید، پنج خط عمودی از بالا و پایین بهم متصل هستند و هیچ خط کوچکی روی آنها دیده نمی‌شود این نشانه‌ی این است که در بافت از پایه (متوسط،بلند،دوبل و..) استفاده نمی‌شود فقط نخ را روی قلاب می‌کشیم.

نوع بافت در نقشه

تصاویر زیر مراحل بافت پفکی را نشان می‌دهد:

مراحل بافت پفکی

مراحل بافت پفکی

در پایان کار برای محکم کاری یک زنجیره بزنید.

نمونه بافت پفکی:

نمونه بافت پفکینمونه بافت پفکی

بافت گره‌ی ذرتی 5 پایه بلند:

این گره کاملا برجسته بوده و زیبایی خاصی به بافت می‌دهد.

علامت گره‌ی ذرتی در نقشه‌ها:

علامت گره‌ی ذرتی در نقشه‌ها

در این نوع بافت همانطور که از علامت آن در نقشه مشخص است از پنج تا پایه بلند استفاده می‌شود به این صورت که ابتدا پنج پایه بلند در یک خانه زده می‌شود سپس قلاب را بیرون آورده و در ابتدای بافت (از زیر یا روی پایه بلند اول) قلاب را وارد حلقه کرده و نخ را از هردوی حلقه ها خارج می‌کنیم. (طبق تصاویر زیر)

گره‌ی ذرتی

گره‌ی ذرتی

اینجا هم برای محکم کاری می‌توانیم یک زنجیره زده سپس کار را ادامه دهیم.

نمونه بافت ذرتی :

نمونه بافت ذرتی

تمرین 5: نقشه‌ی زیر را ببافید

تمرین 5

تمرین 5

موفق باشید

 

منبع:

کتاب‌های Crocheting for Dummies و Beyond the Square Crochet Motifs - dailycrochet.com